Η ΤΡΙΚΥΜΙΑ

Η ΤΡΙΚΥΜΙΑ
Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα

Saturday, January 8, 2011

Η αναλγησία του Ιερατείου!Μετά τη βιογραφία του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος παρακολουθώ τα εκκλησιαστικά με τη ματιά της παρατηρήτριας. Οι διάφορες αντικανονικές αποφάσεις, οι πολλαπλές συγκρούσεις ανάμεσα στους Ορθόδοξους ηγέτες, οι ετσιθελικές μετακινήσεις αρχιερέων, με έκαναν να πάρω αποστάσεις , καθώς με πληγώνει βαθύτατα η διαπίστωση πως η Εκκλησία είναι ένα θρησκευτικο-πολιτικό σύστημα, που πάσχει από τα σύνδρομα της εξουσιαστικής αναλγησίας.

Σήμερα, μεταφέρω στην κρίση σας τη δραματική έκκληση του τέως Πατριάρχη Ιεροσλύμων κ. Ειρηναίου του Α, ο οποίος αφού αντικαταστάθηκε αντικανονικά, όπως σημειώνουν έγκριτοι κανονολόγοι της Ορθοδοξίας , επί μια πενταετία ζεί έγκλειστος σε διαμέρισμα εντός του Πατριαρχείου ως φυλακισμένος.

Οπως σημειώνει ο Αλέξανδρος Στεφανόπουλος στο GreekAmerican NewsAgency «Έκτοτε, επί τρία τόσα χρόνια τώρα, παραμένει έκλειστος στο διαμερισμά του εκεί κάτω στα Ιεροσόλυμα, στην Αγία Γή! Οι σιδερόφρακτες πόρτες του παραμένουν ερμητικά κλειστές. Τα κλειδιά τους υπάρχουν στά χέρια των τιμωρών Του! Έτσι ούτε ο Ίδιος μπορεί να εξέλθη στην Κοινωνία, ούτε κάποιος άλλος μπορεί να Τόν επισκεφθή! Χωρίς τη θέλησή Του, διατελεί σε πλήρη απομόνωση! Είναι απίστευτο, πλήν όμως αληθινό. Τον Μακαριώτατο Πατριάρχη ή πρώην Πατριάρχη των Ιεροσολύμων κ.κ. Ειρηναίο έχουν καταδικάσει σε πλήρη απομόνωση! Το φαγητό καί όσα άλλα χρειώδη του προσφέρονται από το παράθυρο».

Ειλικρινά τρομαγμένη από το ανάλγητο της ιεροσύνης, μεταφέρω αυτούσια την έκκληση του κ. Ειρηνάιου του Α. Και προσεύχομαι να δοθεί λύση στο μαρτύριό του , το οποίο υφίσταται με κάθε καρτερία.

Εμείς, ως δημοσιογράφοι και ως άνθρωποι οφείλουμε να μη σιωπούμε πλέον!

Ιουστίνη Φραγκούλη


Πάντω ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
GREEK ORTHODOX PATRIARCHATE JERUSALEM
----- -----
Δ Ι Α Γ Γ Ε Λ Μ Α


Απευθυνομένη η Ημετέρα Μετριότης
προς το Ημέτερον Ποίμνιον,
άπαν το Χριστεπώνυμον Πλήρωμα της Οικουμενικής Ορθοδοξίας
και τους Αδελφούς Ημών Προκαθημένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών,
προς άπαντας τους Αρχηγούς των Κρατών,
προς τους φορείς της Πολιτικής, Διοικητικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
προς τους θεσμικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του Ο.Η.Ε.,
τέλος δε προς τους Ημετέρους εν Χριστώ αδελφούς Αγιοταφίτας Πατέρας,

Έχουσα βάσιν ότι:
1. Η βιαία απομάκρυνσις Αυτής του Θρόνου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων μετά το Πάσχα του 2005 εγένετο κατόπιν τρομοκρατικών ενεργειών από φατριάσαντας κληρικούς εκτελεστάς απροκαλύπτου διπλωματικής ελληνικής πολιτικής παρεμβάσεως, πιέσεως και καθοδηγήσεως δια το τετελεσμένον, πρωτοφανούς εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν, οι οποίοι εδημιούργησαν παρασυναγωγήν και διέπραξαν κανονικά αδικήματα,
ήτοι: α) Της καταφρονήσεως κλήσεώς των προς συμμετοχήν εις την υπό του Προέδρου της Ιεράς Συνόδου σύγκλησιν Αυτής (Τοπική εν Λαοδικεία Σύνοδος, Μ’)
και β) Της μη αναφοράς του ονόματος του οικείου Πατριάρχου αυτών (Πρωτοδευτέρα, ΙΔ’ και ΙΕ’), μετελθόντων εις πήξιν αντικανονικής και παρανόμου «ιεράς συνόδου», ενώ ουδέποτε η Κανονική και Νόμιμος Ιερά Σύνοδος συνεζήτησε θέμα παύσεως του Πατριάρχου Ιεροσολύμων εν Συνόδω, ως προβλέπεται υπό του σχετικού Νόμου αριθμ. 27/1958 § 6 του Βασιλείου της Ιορδανίας, αλλά και υπό των Ιερών Κανόνων, παραγούσης αποφάσεις ανυποστάτους και σειράν αντικανονικών και παρανόμων ενεργειών, αι οποίαι ωδήγησαν τον ισόβιον Πατριάρχην εις τον κατ οίκον εγκλεισμόν Του, και

2. Οι δημιουργήσαντες την φατρίαν και παρασυναγωγήν εξέλεξαν τον υφ Ημών χειροτονηθέντα Θαβωρίου Θεόφιλον, όστις γνωρίζων την αντικανονικήν ιδιότητά του αλλά και την αγνώμονα προς Ημάς συμπεριφοράν του, έχει απομονώσει Ημάς από του έτους 2008 εντός της οικίας Ημών, κεκλειδωμένων των εξωτερικών θυρών του περί αυτήν αυλείου χώρου, απαγορεύων οιανδήποτε επικοινωνίαν μετά των προσερχομένων Ημίν, των πνευματικών Ημών τέκνων και των αγιοταφιτών πατέρων, οίτινες παραμένουσι πιστοί εις την Ημετέραν Μετριότητα, τον ισόβιον Πατριάρχην των, με μοναδικόν σκοπόν, λόγω στερήσεως και αυτής της ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως, την ελπίδα της φυσικής Ημών εξοντώσεως,

Δ Ι Α Γ Γ Ε Λ Λ Ε Τ Α Ι

Το μαρτύριον της συνειδήσεως Ημών, σημείον αποκαλύψεως προς άπαντας,
"νυν κρίσις εστί του κόσμου τούτου" (Ιωάν. 12, 31), δια την Ημετέραν θυσιαστικήν υπομονήν και αναμονήν της αναγνωρίσεως του ψεύδους της επιρριφθείσης Ημίν προσωπικής ενοχής προς βλάβην του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων,
Αλλά και την Ημετέραν πρόκλησιν και πρόσκλησιν δι άπαντας τους υπό των Εκκλησιαστικών και Πολιτειακών νόμων αρμοδίους φορείς εις διαλεύκανσιν της άνευ προηγουμένης δικαστικής κρίσεως εκθρονίσεως της Ημετέρας Μετριότητος από του Πατριαρχικού Θρόνου της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, παρέχοντες την Ημετέραν συγκατάθεσιν, όπως ανοιγώσι πάντες προσωπικοί η συγγενικών Ημίν προσώπων λογαριασμοί και προσαχθώσιν ενώπιον της Εκκλησιαστικής και Πολιτικής Δικαιοσύνης οία έγγραφα επικαλούνται καθ Ημών πάντες οι κατακριταί Ημών, καθ άπερ έπραξεν η Παλαιστινιακή Αρχή δι ορισθείσης υπ΄ Αυτής Νομικής Επιτροπής το έτος 2005, διακηρυξάσης την αθωότητα Ημών εκ των καθ Ημών κατηγοριών.

Τ΄ αυτόν δ΄ αιτούμεθα, όπως πράξωσιν οι αντικανονικώς και άνευ νομίμου Συνόδου διαχειριζόμενοι η συνδιαχειριζόμενοι η συμμετέχοντες διοικητικοί φορείς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, δει και άπαντες οι καθ Ημών εν Φαναρίω Κωνσταντινουπόλεως τότε συνεδριάσαντες, κατ΄ άκραν σκόπιμον αντίθεσιν της ειρηνικής εξομαλύνσεως του ζητήματος ομοιοτρόπως φατριασάντων κληρικών κατά του Πατριάρχου των Βουλγαρίας κ. Μαξίμου, δεδικαιωμένου εις τέλος, και οι υπ αυτών εκπροσωπηθέντες, οίτινες οδηγούσιν εις αφανισμόν την περιουσίαν του, ήτοι ο μοιχεπιβάτης του Θρόνου της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος μετά του δικηγόρου κ. Ράμι Μούγραμπι, ως προς τους κοινούς η προσωπικούς λογαριασμούς τραπεζών αυτών εις Ιεροσόλυμα, Ελλάδα και αλλαχού, και αντιστοίχως πάντων όσων έκτοτε αποφασίζουσι δια την τύχην του Ημετέρου Πατριαρχείου.

Η πατρική Ημών καρδία δεν ανέχεται έτι πλέον την αιμορραγίαν του Σώματος της Εκκλησίας του Χριστού υπό παραβατών και αποστατησάντων και προσκαλεί και παρακαλεί άπαντα τα μέλη της Μητρός των Εκκλησιών Αγίας Σιών και της καθόλου Ορθοδοξίας και άπαντας τους αρμοδίους φορείς, όπως προσέλθωσιν και συμβάλωσιν εις την αποκατάστασιν της κανονικής Τάξεως εις το Ημέτερον Πατριαρχείον μετά φόβου Θεού, Πίστεως και Αγάπης, ίνα, εξερχομένου του διαβόλου μετά των αγγέλων αυτού εκ της Ποίμνης του Χριστού, κοινωνήσωμεν τη Αληθεία εις δόξαν της Πίστεως και του Γένους ημών.

Επευλογούμεν απεκδεχόμενοι πάντα κάματον κυρηναίον, επευχόμενοι ίνα ο Ζωοδότης Κύριος απαυγάση άπαντας Φωτί εκ του Ανεσπέρου Φωτός.

Εν τη Αγία Πόλει Ιερουσαλήμ βι΄ Σεπτεμβρίου β΄ /ιε΄
Ο εν θλίψεσι, καρτερία και στοργή αναμένων Υμάς
Υμέτερος έγκλειστος Πατριάρχης Ιεροσολύμων

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Α΄

8 comments:

Ρούλα said...

Είναι νωπές ακόμη οι μνήμες εκείνης της περιόδου που είχαμε διασυρθεί για ακόμη μια φορά αλλά και με σοβαρό διακύβευμα. Δεν θα κρίνω ούτε αν έγινε η αντικατάσταση με τρόπο που αντιτίθεται στους κανόνες ούτε το αν ο τέως Πατριάρχης με τη συμπεριφορά του όπως καταγγέλθηκε από τους μητροπολίτες έθεσε σε κίνδυνο τις λεπτές ισορροπίες που επικρατούν στην περιοχή.
Κρίνω όμως τελείως απάνθρωπο τον εγκλεισμό και απομόνωση. Η Εκκλησία ως φαίνεται διακατέχεται και από σύνδρομο ανασφάλειας, δεν μπορώ να εξηγήσω διαφορετικά τη στάση της.
Οι έριδες και οι βυζαντινισμοί μόνο σε δυσοίωνο μέλλον οδηγούν, δεν διδαχθήκαμε από το παρελθόν. Οι κάθε είδους παρατρεχάμενοι μόνο ωφελούνται, εξάλλου γιαυτό και παρατρέχουν.
Θέμα που πονάει και εξοργίζει έθεσες Ιουστίνη, εύχομαι να επικρατήσει η σύνεση από όλες τις πλευρές.
σε φιλώ

pylaros said...

Ιουστίνη, αγαπητή μου φίλη

Την φωτο και το θέμα το έχει η εδώ εφημερίδα ολοσέλιδο.

Εκπλήσωμαι και παρακολουθώ τις έριδες αυτών που υπηρετούν την εκκλησία, μάλιστα τα εδώ τα φοβερά σκάνδαλα μερικών αυτοκαλούμενων Άγιων ανάμεσα σε ΓΟΧ σε παλαιοημερολογίτες, και υπολοίπους.

Άραγε τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι Λαϊκοί όταν το ατομικό συμφέρον του κάθε κληρικού προηγήται του κοινού συμφέροντος;
Μήπως να διαμαρτυρυθούμες;
Αλλά το ίδιο έκανε και ο Λούθηρος κι εγέννησε τον προτεσταντισμό.
Άρα τόσο τυφλοί είναι οι διοικούντες, μέχρι πότε όμως;

Χαιρετισμούς από Νεα Υόρκη

Γαβριήλ

Τα χνάρια said...

Ιουστίνη μου, τι να πω; Άφωνη!
Εύγε σου για την πρωτοβουλία! Δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες, ούτε και θέλω να μάθω, μα πολλά πράγματα πολύ μ' ενοχλούν!
Ευτυχώς που η πίστη μας δεν επιρεάζεται από συμπεριφορές ανθρώπων!

Αστοριανή said...

Ιουστίνη μου,

δυναμικό το θέμα, έντονη η διαμαρτυρία,
απαίσια η γεύση που μας αφήνει!
Πρόσφατα περάσαμε από την απογοήτευση στην αηδεία... με το μέγα σκάνδαλο
της Μονής Χρυσοβαλάντου...
Τώρα, σήμερα, βγάζουν κι άλλα άπλυτα στον κόσμο!
ΑΗΔΙΕΣ, εμετικές καταστάσεις!!!
...και σου λένε να πηγαίνεις τα παιδιά στον οίκο του...Θεού!

Ο Θεός δεν είναι στα μέτρα ορισμένων. Μια τιμωρία τους δεν είναι αρκετή! Χρόνια εκμεταλλευονται τον κόσμο κι ειδικά τους ηλικιωμένους...

Θυμάσαι τις βλαστήμιες και το ξυλοκόπημα στον Αγιο Τόπο, λίγα χρόνια πριν;
Θυμάται κανείς
τον πανέξυπνο -κατά τ' άλλα- μακαριστό (;) Χριστόδουλο, ο οποίος στην τρομοκρατική επίθεση των "Διδύμων" της Νέας Υόρκης είπε ανώδυνα το απαίσιο
"ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΟΥΝ!!!!!!!!!!!" ;

ΑΠΌ που Ν' ΑΡΧΊΣΕΙ ΚΑΝΕΊς και που να τελειώσει!
Το χρήμα διαφθείρει!
Η φιλοδοξία γκρεμίζει κάθε τι ηθικό...
Ας μη σε κουράζω!
Συμφωνώ απόλυτα!
Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι άγριο ζώο!
Σε φιλώ, γλυκειά μου,
να είσαι καλά,
Υιώτα
ΝΥ

Ιουστίνη Φραγκούλη said...

Αγαπημένη μου Ρούλα,
Ούτε κι εγώ κατάλαβα πώ έγινε όλο αυτό το σκηνικό τότε, πώς ανατράπηκε ένας πατριάρχης, πώς έγιαν τέτοιες παρασυναγωγές.
Το θέμα είναι πως τώρα ένας πρώην πατριάρχης,ένα πολίτης παραμένει έγκλειστος και κάνει έκκληση στην ορθόδοξη κοινότητα να αποκατασταθεί.
Λυπούμαι θανάσιμα γιά την κατάντια της Εκκλησίας μας!

Ιουστίνη Φραγκούλη said...

Γαβρίλη μου,
Με πόνο παρακολουθώ όλα αυτά τα άσχημα που συμβαίνουν στην Εκκλησία της Αμερικής. Τελικά, η Ορθοδοξία όπου κι αν είναι μας πληγώνει. Δυστυχώς, οι θεσμοί έχουν υποστεί ισχυρούς τριγμούς.
Και πάνντως είναι απάνθρωπο να υπάρχουν έγκλειστοι εκκλησιαστικοί ηγέτες λόγω των παιχνιδιών εξουσίας.
Κάτι πρέπει να γίνει.
Φιλί από το Μοντρεαλ του βορρά

Ιουστίνη Φραγκούλη said...

Κατερινάκι αγαπημένο,
Κι εγώ δε γνώριζα το μέγεθος της απανθρωπιάς. Και φυσικά, αρνούμαι να δεχτώ πως όλα ΄θυσιάζονται στο βωμό της εξουσιομανίας.
Ας δώσουν την ελευθερία στον πρήν Πατριάρχη, δεν μπορούν να τον έχουν έγκλειστο σε φυλακές!
Απάνθρωπο, αντιχριστιανικό.
Με την αγάπη μου από το βορρά

Ιουστίνη Φραγκούλη said...

Γιώτα μου λατρεμένη,
Πρέπει να σου πώ ότι είμαστε άνθρωποι κι είναι λογικό να επηρεαζόμαστε από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Πώς να συγχωρήσουμε τα απανωτά λάθη των ιεραρχών μας σε κάθε επίπεδο.
Ολο και περισσότερο μας απομακρύνουν από την Ορθοδοξία , από την Εκκλησία μας.
Παρότι η πίστη δεν πρέπει να επηρεάζεται, δυστυχώς οι έκπρόσωποι της θρησκείας μας διώχνουν απο τους χώρους της λατρείας.
Φιλί κυριακάτικο